Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Αρχικός Σχολιασμός Άρθρων για Συντάξεις Θανάτου

Άρθρο 19 - Σύνταξη λόγω θανάτου
1. Οι ηλικιακοί περιορισμοί του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της υποπαρ. Α της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 καταργούνται. Οι συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόμα και μετά την παρέλευση τριετίας.
Αρχικό άρθρο 12 ν.4387/2016: <<Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος ηλικίας του επιζώντος συζύγου τότε καταβάλλεται σε αυτόν σύνταξη για διάρκεια τριών (3) ετών. Εάν ο δικαιούχος συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια λήψης της σύνταξης, η καταβολή της διακόπτεται με τη συμπλήρωση της τριετίας και άρχεται εκ νέου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του.>>


2. Η περ. α' της υποπαρ. Β της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους».
Αρχικό άρθρο 12 ν.4387/2016: <<α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης,>>


3. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 οι λέξεις «πέντε (5) ετών» αντικαθίσταται από τις λέξεις «τριών (3) ετών».
Αρχικό άρθρο 12 ν.4387/2016: <<2. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν:>>

4. Στην περ. α' της υποπαρ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 οι λέξεις «ποσοστό 50%» αντικαθίσταται από τις λέξεις «ποσοστό 70%».
Αρχικό άρθρο 12 ν.4387/2016: <<α) Για τον επιζώντα σύζυγο ποσοστό 50% της σύνταξης. Εάν ο γάμος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος, αυτή περιορίζεται ως ακολούθως: >>
(Τι θα γίνει με τα ποσοστά των παιδιών;)

5. Η περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης, το 50% της σύνταξης, η οποία όµως δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων των περ. α', β' και γ' της υποπαρ. Β της παρ. 4.»
Αρχικό άρθρο 12 ν.4387/2016: <<β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται το 50% της σύνταξης.>>
(50% επί του 70% , δηλαδή 35% του εκλιπόντος ή το ορθό 50% επί του 100% του εκλιπόντος;)
(Απαιτείται επίσης διευκρίνηση αν αναφέρεται στην επαναϋπολογιζόμενη σύνταξη ή την αρχική)

6. Στην παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μεγαλύτερο του καταβαλλόμενου ποσού κατά την 12.5.2016 ποσού σύνταξης τα ποσοστά της υποπαρ. Α της παρ. 4 υπολογίζονται επί του μεγαλύτερου ως άνω ποσού. Αν το ποσό της σύνταξης όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού, τα ποσοστά της υποπαρ. Α της παρ. 4 υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου ως άνω ποσού.»
[Απαιτείται ...μετάφραση από ειδικούς και ως προς τη διατύπωση. Πάντως το άρθρο 14 του ν.4387/2016 αναφέρεται σε αναπροσαρμογή συντάξεων (επαναϋπολογισμό) και όχι σε υπολογισμό αυτών]

7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ' εφαρμογή του ν.4387/2016.
(Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιστραφούν αναδρομικά ποσά της διαφοράς του ποσοστού ή της αλλαγής των ετών εγγάμου βίου από 5 σε 3 έτη κλπ;)

Άρθρο 21 - Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου
Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.4529/2018 (Α' 56) προστίθεται περ. ζ' ως εξής:
«ζ. Ειδικά στα δικαιούντα σύνταξης τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος ακόμα και μετά το 24ο έτος της ηλικίας τους και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.