Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017

Πλήρης ενημέρωση για επιστροφή κρατήσεων από Περίθαλψη σε περιπτώσεις Θανόντων Συνταξιούχων


Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης
-Στην με Αριθμό Πρωτοκόλλου Φ.80000/οικ. 55441/2985 της 23ης Νοεμβρίου 2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, που υπάρχει στο τέλος του παρόντος, αναγράφεται, πιθανόν και μετά από τις ενέργειες του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α, η εξής παράγραφος: «Ειδικά για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων κατά το ανωτέρω διάστημα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.»
-Αφορά επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών με παράνομο τρόπο ήδη συνταξιούχων. Η χρονική διάρκεια της απαίτησης για συνταξιούχους του δημοσίου τομέα είναι από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2016 και του ιδιωτικού τομέα από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2016.
-Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ είναι το ΓΛΚ για το δημόσιο, το ΙΚΑ για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το ΤΣΜΕΔΕ για τους μηχανικούς, το ΝΑΤ για τους ναυτικούς κλπ κλπ. Όλα πλέον τα ταμεία έχουν γίνει ΕΦΚΑ. 
-Την επιστροφή δικαιούνται όλοι οι νόμιμοι κληρονόμοι αρκεί η μικτή σύνταξη των θανόντων συνταξιούχων να ήταν πάνω από 1.000 ευρώ γιατί μόνον σε αυτούς έγινε η με λάθος τρόπο παρακράτηση για περίθαλψη. Εννοείται ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η σύνταξη τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επιστροφή. Δεν έχει ορισθεί μέχρι σήμερα ημερομηνία λήξης προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων.
-Επειδή τέτοιου είδους επιστροφές θεωρούνται κληρονομιά, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Η αίτηση μπορεί, είτε να επιδοθεί ιδιοχείρως, είτε να σταλεί μέσω ταχυδρομείου στον φορέα που ήταν ασφαλισμένος ο εκλιπών ή η εκλιπούσα. 
-Κανονικά, αν το κράτος λειτουργούσε σωστά, θα έπρεπε όλες οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να ζητούν τα ίδια δικαιολογητικά. Σε ότι αφορά την αίτηση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αίτηση που θα βρείτε στο τέλος της παρούσας ανάρτησης. Με δεξί κλικ στην εικόνα επιλέγεται "Αποθήκευση εικόνας ως...", την αποθηκεύεται στον Η/Υ σας και στη συνέχεια την εκτυπώνετε. Όποιος-α επιθυμεί να σταλεί η αίτηση σε word μπορεί να τη ζητήσει στα e-mail aksia124387@gmail.com και apostolos.papaparisis@gmail.com
-Εκεί που παρατηρείται ασυνεννοησία είναι στα δικαιολογητικά που ζητά ο κάθε φορέας με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται αδίκως οι συνάνθρωποι μας. Έτσι έχουμε:
α. Το ΓΛΚ ζητά μόνον την αίτηση σε όσους και όσες είτε παίρνουν σύνταξη από εκεί, είτε έχουν κάνει αίτηση μεταβίβασης σύνταξης εκεί. Ζητά το πιστοποιητικό εγγύτερων ή πλησιέστερων συγγενών όταν ο/η αιτών/ούσα κληρονόμος δεν παίρνει σύνταξη από το ΓΛΚ.
β. Οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ανά την Ελλάδα ζητούν, άλλες όλα και άλλες ορισμένα εξ αυτών, ως δικαιολογητικά τα παρακάτω: 
(α) Πιστοποιητικό πλησιέστερων ή εγγυτέρων συγγενών (Οικείος δήμος ή μέσω ΚΕΠ). 
(β) Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς (Πρωτοδικείο). 
(γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο). 
(δ) Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης ή μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (Πρωτοδικείο). 
(ε) Εξουσιοδότηση όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι. 
(στ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (Οικείος δήμος ή μέσω ΚΕΠ).
Σημείωση: Για την έκδοση των πιστοποιητικών (β), (γ) και (δ) απαιτείται παράβολο μεγαροσήμου κόστους 5,5 ευρώ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ: Μία τηλεφωνική επικοινωνία για επιβεβαίωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ είναι μία πολύ καλή κίνηση από μέρους των ενδιαφερομένων. 

«Οδηγίες για επιστροφή ποσών που παρακρατήθηκαν για περίθαλψη θανόντων συνταξιούχων»
23/11/2017 εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας εγκύκλιος για την επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών θανόντων συνταξιούχων. 12/1/2018, 50 μέρες μετά, εκδόθηκαν από τον ΕΦΚΑ συμπληρωματικές οδηγίες και στάλθηκαν σε όλες τις Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ, όπως παρακάτω:
Μετά από Σχετ.: το με αρ. πρωτ. Σ60/40/1561832/30-11-2017 Γ.Ε. 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, προς διευκόλυνση των δικαιούχων και προκειμένου να εφαρμοστεί με ενιαίο τρόπο η καταβολή αναδρομικών παροχών στους δικαιούχους μετά το θάνατο των συνταξιούχων των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

α) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2017 σε μέλη οικογένειας του θανόντος συνταξιούχου, οι διαφορές ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλονται είτε αυτόματα από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες, όταν μπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων του θανόντος με τα στοιχεία των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, είτε με χειρόγραφη διαδικασία μετά από αίτηση του δικαιούχου της σύνταξης λόγω θανάτου. 


β) Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη κατά τα ανωτέρω, η επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4501/2017, θα γίνεται στους νόμιμους κληρονόμους του συνταξιούχου που απεβίωσε, είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται στην υπηρεσία η ιδιότητα του κληρονόμου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 


i) Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη: πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους). 


ii) Στην περίπτωση που έχει δημοσιευτεί διαθήκη: αντίγραφο της διαθήκης, πρόσφατα πιστοποιητικά περί μη προσβολής/αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος και περί μη δημοσίευσης άλλης/νεότερης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους). 


γ) Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η αίτηση για την απόδοση των αναδρομικών θα υποβάλλεται είτε ξεχωριστά από τον καθένα είτε από έναν, νόμιμα εξουσιοδοτημένο να ενεργήσει ως εκπρόσωπος των υπολοίπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.