Καταστατικό

Ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Αξιοπρέπεια - Ισότητα - Αλληλεγγύη] με έδρα τη Λάρισα είναι πλέον νόμιμος, από 29 Αυγούστου 2017 μετά την υπ' αριθμ. 131/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας [ΑΦΜ 997176970]
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
«ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΖΥΓΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ – ΑΞ.Ι.Α»

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1ο
1. Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΑΞ.Ι.Α [Αξιοπρέπεια – Ισότητα – Αλληλεγγύη] – ΌΧΙ στο άρθρο 12 του ν.4387/2016», με έδρα τη Λάρισα (Σάσσωνος 16 – ΤΚ 41223 – Τηλ. 2410671816). Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την αλλαγή της έδρας του Σωματείου, όταν και εάν αυτό απαιτηθεί.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Παραρτήματα του Συλλόγου και σε άλλες πόλεις της χώρας.
3. Για συντομία θα αναφέρεται πλέον ως «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΞ.Ι.Α».

ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 2ο
1. Η τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4387/2016, αλλά οπωσδήποτε η άρση των ηλικιακών κριτηρίων που καθορίσθηκαν με αποτέλεσμα την κατάργηση της σύνταξης σε όσες/ους την ημέρα θανάτου των συζύγων τους έχουν ηλικία μικρότερη των 55 ετών, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.
2. Η διατήρηση και σύσφιξη των δεσμών και σχέσεων που αναπτύχθηκαν μεταξύ των μελών κατά τη διάρκεια των αγώνων τους για την επιβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους.
3. Η ανάπτυξη φιλικών και κοινωνικών σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και των οικογενειών τους και η στήριξη όσων έχουν ανάγκη ταύτης.
4. Η οργάνωση μέσα σε νόμιμα πλαίσια συγκεντρώσεων, συνεδρίων, εκδρομών, εκθέσεων και κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων.
5. Η ενημέρωση των μελών για θέματα που ενδιαφέρουν τα ίδια και τις οικογένειες τους.
6. Η πραγματοποίηση ομιλιών και δραστηριοτήτων για θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Συλλόγου.
7. Η επαφή, επικοινωνία, δημιουργία δεσμών και ανταλλαγή επισκέψεων, με αντίστοιχους συλλόγους, λέσχες, ενώσεις και ομοσπονδίες.
8. Η επιμέλεια, σύνταξη και έκδοση εντύπων και περιοδικών, που θα αφορούν σε θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του Συλλόγου.
9. Η βελτίωση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων (κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, οικογενειακών, κλπ) όλων των μελών, με κάθε νόμιμο και συνταγματικό τρόπο.
10. Η διασφάλιση και προστασία του κύρους και της αξιοπρέπειας των μελών.

Άρθρο 3ο

Ο Σύλλογος απέχει από κάθε ανάμιξη σε θέματα ή γεγονότα κομματικής φύσεως.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 4ο
1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, μη τακτικά, αρωγά και επίτιμα.
2. Για να γίνει κάποιος «τακτικό μέλος» πρέπει να έχει χάσει τον/την σύζυγό της/του.
3. «Μη τακτικά μέλη» μπορούν να είναι ενήλικα μέλη των οικογενειών των τακτικών μελών μετά από γραπτή πρόταση δύο (2) τουλάχιστον τακτικών μελών και έγκριση της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. «Αρωγά μέλη», μπορεί να γίνουν όσοι με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμούν να βοηθήσουν τους σκοπούς του Συλλόγου. 
5. Με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου, κατόπιν πρότασης πέντε (5) ταμειακά τακτοποιημένων μελών, μπορεί να ανακηρύσσονται «επίτιμα μέλη», όσοι με οποιονδήποτε τρόπο προσέφεραν ωφέλιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο.
4. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.
5. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και να υποβάλει αίτηση εγγραφής, η οποία τίθεται υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.  Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εγγραφή, το θέμα παραπέμπεται σε τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μελών για την τελική επικύρωση ή όχι. Λόγοι απόρριψης της αίτησης εγγραφής θεωρούνται η μη πρέπουσα κατ’ επανάληψη συμπεριφορά  προς άλλα μέλη ή τους σκοπούς του Συλλόγου.
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά πλειοψηφία, διαγράφονται του Συλλόγου μέλη τα οποία θα προβούν σε ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς του ή θα επιδείξουν διαγωγή ανάρμοστη προς την ιδιότητά τους σαν μέλη.  Κάθε πρόταση για διαγραφή μέλους πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από τρία,  ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και να περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία του Συλλόγου προκειμένου να συζητηθεί, στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση για λήψη απόφασης.
7. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρεί οποτεδήποτε αφού πρώτα καταβάλει την εισφορά του τρέχοντος έτους και υποβάλει σχετική αίτηση στον Σύλλογο.
8.  Κάθε τακτικό ή μη τακτικό μέλος οφείλει να καταβάλει εφάπαξ σαν δικαίωμα εγγραφής το ποσό των δέκα (10) ευρώ και ετήσια συνδρομή πέντε (5) ευρώ, εκτός αν κάποιο μέλος επιθυμεί να προσφέρει περισσότερα. Τα ποσά αυτά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας του Συλλόγου. Για τα μέλη που καθυστερούν την συνδρομή ενός έτους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, όσα τακτικά μέλη, δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένα, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου. Για τα αρωγά μέλη δεν υπάρχει κατώτατο όριο προσφοράς.


ΠΟΡΟΙ - ΕΣΟΔΑ
Άρθρο 5ο
Εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 ποσά, από δικαίωμα εγγραφής και συνδρομής, σαν πόροι του Συλλόγου θεωρούνται και οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, έκτακτες εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κάθε είδους άλλα έσοδα που προέρχονται από νόμιμη πηγή, οι πρόσοδοι των κεφαλαίων και η απόδοση της τυχόν περιουσίας του. Επίσης τα έσοδα διαφόρων εκδηλώσεων, όπως εκδρομές, χοροεσπερίδες, κλπ.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Άρθρο 6ο
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε (5) ταμειακά τακτοποιημένων μελών, ο Σύλλογος απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα που προσέφεραν σοβαρή και σημαντική οικονομική ή υλική βοήθεια και υπηρεσία για την προώθηση ή επιτυχία των σκοπών του.
Οι τιμητικές  αυτές διακρίσεις υλοποιούνται με απονομή ειδικού διπλώματος ή πλακέτας, ανάλογα με την περίπτωση και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και ονομάζονται:
      α. «Δωρητής» εφόσον προσφέρει υλική ή οικονομική βοήθεια που να υπερβαίνει το 10πλάσιο του ποσού εγγραφής ή
          β. «Μεγάλος Δωρητής» εφόσον προσφέρει υλική ή οικονομική βοήθεια που να υπερβαίνει το 100πλάσιο του ποσού εγγραφής.
Τα παραπάνω ποσά δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του ΔΣ ανάλογα με την γενικότερη οικονομική κατάσταση

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 7ο
1.  Τα όργανα του Συλλόγου είναι:
α  Η Γενική Συνέλευση των μελών,
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή
2.  Κάθε όργανο του Συλλόγου τηρεί κεχωρισμένα βιβλίο των συνεδριάσεών του.
3. Κάθε μέλος οποιουδήποτε από τα παραπάνω όργανα, το οποίο διατυπώνει διαφωνία σε οποιοδήποτε θέμα, δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της διαφορετικής του γνώμης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 8ο
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου.  Απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη του και καθορίζει το έργο του Δ.Σ., τον τρόπο εκπλήρωσης της αποστολής του και αποφασίζει τελεσίδικα για κάθε θέμα που απασχολεί το Σύλλογο. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
2. Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών γίνεται κάθε χρόνο εντός του πρώτου τριμήνου, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ώρα και ημέρα που ορίζονται με απόφασή του, κατά την οποία τίθενται υπό κρίση και έλεγχο των μελών :
   α. Ο απολογισμός του Δ.Σ. για το έτος που πέρασε.
   β. Η υποβολή της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
   γ. Ο προϋπολογισμός του επομένου έτους.
   δ. Κάθε άλλο θέμα που υποβάλεται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από το Δ.Σ. ή τιθέμενο γραπτώς από τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη.
  ε. Αρχαιρεσίες ανά τριετία.

Άρθρο 9ο
Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται οσάκις παρίσταται έκτακτη ανάγκη κατά την κρίση του Δ.Σ.. Επίσης το Δ.Σ. υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία που θα περιέλθει εγγράφως η αίτηση στο Δ.Σ., να καλεί τη Γενική Συνέλευση, εάν τούτο ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον τριάντα (30) ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη για σοβαρά και συγκεκριμένα θέματα.


Άρθρο 10ο
Οι προσκλήσεις για τις συνελεύσεις πρέπει να αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί τόσο η κανονική Γενική Συνέλευση, όσο και η επαναληπτική, εφόσον δεν υπάρξει απαρτία. Οι προσκλήσεις γίνονται με προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται στα τακτικά μέλη από το Δ.Σ., ένα μήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει εναλλακτικά με e-mail  ή SMS.

Άρθρο 11ο
1. Η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.  Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη ημερομηνία σύγκλισης τότε η συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8) ημέρες, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια προς συζήτηση θέματα και υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.
2. Η Γ.Σ., πριν από την έναρξη των εργασιών, εκλέγει με ανάταση των χειρών επιτροπή (Πρόεδρο και Γραμματέα), η οποία διευθύνει τις εργασίες και τηρεί τα πρακτικά.
3. Ο Πρόεδρος ορίζει εκ των μελών δύο ψηφολέκτες εγκρινομένους από την Συνέλευση.
4. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών για εκλογή οργάνων, στην επιτροπή αυτή δεν συμμετέχουν υποψήφιοι.

Άρθρο 12ο
1. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία αμέσως και συνεχίζεται, αν χρειασθεί, μέχρι να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.
2. Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες εκλογής, θέματα εμπιστοσύνης προς το ΔΣ και γενικά προσωπικά ζητήματα, είναι μυστική.  Κάθε άλλη ψηφοφορία για διάφορα θέματα γίνεται με ανάταση των χειρών, εκτός αν καθορισθεί διαφορετικά από τη Συνέλευση.  Ψηφοφορία με βοή είναι άκυρη.
3. Για κάθε ΓΣ τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών ΓΣ το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του και δύο ψηφολέκτες όταν έχει εκλογές.
Άρθρο 13ο
1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ΔΣ και της ΕΕ ενεργούνται κάθε τρία χρόνια κατά την τακτική ΓΣ, ή σε έκτακτη σε περίπτωση παραίτησης των μελών του ΔΣ, ή σε περίπτωση αδυναμίας αυτού να σχηματίσει απαρτία σε πλέον των τριών (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις. Αν συμβεί αυτό, προκηρύσσονται νέες αρχαιρεσίες εντός είκοσι (20) ημερών, με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη του Συλλόγου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10.
2. Τις αρχαιρεσίες ενεργεί τετραμελής εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και δύο (2) ψηφολέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 14ο
1. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα, τακτικά μέλη του Συλλόγου. 
2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως (είναι αποδεκτή η αποστολή με φάξ ή e-mail) στην/ον Γενική/ό Γραμματέα του ΔΣ πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών και ο πίνακας με τα ονόματά τους αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συλλόγου (εφόσον υπάρχουν). Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός των υποψηφίων, ο Πρόεδρος της ΓΣ συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο από τα παρόντα μέλη της ΓΣ.
3. Από τους υποψηφίους θα εκλεγούν για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο δώδεκα (12) μέλη, δηλαδή εννέα (9) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά, για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή πέντε (5) μέλη, δηλαδή τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά.

Άρθρο 15ο
1. Η εκλογή διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο σφραγισμένο από το Σύλλογο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων χωριστά για το ΔΣ και την ΕΕ. 
2. Οι σταυροί προτίμησης είναι μέχρι πέντε (5) για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτίμησης θεωρείται έγκυρο, ενώ με περισσότερους άκυρο.
3. Ψηφοφορία από αντιπρόσωπο επιτρέπεται, μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί απλή έγγραφη εξουσιοδότηση σε μέλος του Συλλόγου. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο άλλο μέλος.
4. Για τα αποτελέσματα των εκλογών συντάσσεται πρακτικό όπου αναγράφονται αριθμητικά οι ψηφίσαντες αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και ο αριθμός των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι.
5. Τυχόν ενστάσεις εξετάζονται από την εφορευτική επιτροπή η οποία αποφαίνεται τελεσίδικα.
6. Η εφορευτική επιτροπή ανακυρήσσει ως εκλεγέντες για το ΔΣ και την ΕΕ, αυτούς που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, για την ανάδειξη του εκλεγέντος διεξάγεται κλήρωση.
7. Αρχαιρεσίες, εφόσον αποφασισθεί από ΓΣ και καθορισθεί σχετική διαδικασία που θα διασφαλίζει το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας, δύνανται να διεξάγονται και με ηλεκτρονικό τρόπο ή επιστολική ψήφο, αρχής γενομένης από τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν μετά τη σχετική απόφαση της ΓΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 16ο
1. Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σε γενική συνέλευση των τακτικών μελών, από ειδικό πίνακα-ψηφοδέλτιο υποψηφίων. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 14.
2. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται κατά σειρά οι εννέα (9) υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους και οι τρεις, επόμενοι, κατά σειρά υποψήφιοι, θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη.  Η θέση τους είναι τιμητική και άμισθη. Είναι δυνατή η αποζημίωση εξόδων κινήσεως, εφόσον μέλη του ΔΣ ή του Συλλόγου κινηθούν με απόφαση του ΔΣ, για διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν στους σκοπούς του Συλλόγου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πέντε (5) ημερών μετά την εκλογή του, συνέρχεται και με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του εκλέγει την/ον Πρόεδρο, την/ον Α’ Αντιπρόεδρο, την/ον Β’ Αντιπρόεδρο, την/ον Γενική/ό Γραμματέα και την/ον Ταμία και συγκροτείται σε Σώμα.
4.  Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία έτη.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την περιουσία αυτής, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει για την μίσθωση ακινήτων, έγερση αγωγής, συμβιβασμό, κατάργηση δίκης και διορισμού πληρεξουσίου, σε περιπτώσεις που απαιτούνται τέτοιες ενέργειες.
6. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανατίθενται μελέτες θεμάτων που αφορούν τους σκοπούς του Συλλόγου,  σε επιτροπές ή πρόσωπα με ευθύνη του και κάτω από την άμεση επίβλεψή του.
7. Επίσης αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν απαιτείται απόφαση της ΓΣ.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστο τρία (3) μέλη του.  Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση γίνεται από τον Πρόεδρο και σ’ αυτήν αναφέρονται και τα προς εξέταση θέματα.
9. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι νόμιμες εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα  (5) μέλη, και λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, αντικαθίσταται από άλλο αναπληρωματικό με απόφαση του Δ.Σ.. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα, όπου αναγράφονται οι αποφάσεις που λήφθηκαν όπως και τυχόν διαφορετικές απόψεις.  Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
10. Ως παρόν θεωρείται μέλος ΔΣ που συμμετέχει με ηλεκτρονικό τρόπο (πχ SKYPE, τηλεδιάσκεψη κλπ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άρθρο 17ο
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις της και αναφορές ενώπιον πάσης Αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους για την εκπροσώπηση του Συλλόγου στα Δικαστήρια, Δημόσιες Αρχές κ.λ.π., συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., γνωστοποιεί τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων, δίδει τον λόγο στα μέλη του οργάνου, αφαιρεί τον λόγο, όταν πρέπει να τον αφαιρέσει, σε περιπτώσεις παρεκτροπών κ.λ.π., θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλεί κάθε μέλος για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του προς το Σύλλογο. Υπογράφει μαζί με τη/ο Γενική/ό Γραμματέα τα έγγραφα του Συλλόγου, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή στο όνομα του Συλλόγου για τις πιστώσεις και συναλλαγές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ., με την συνυπογραφή του Ταμία του Δ.Σ., εποπτεύει επί των εισπράξεων και πληρωμών, σύμφωνα προς τον προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ., έχει την Ανώτατη Εποπτεία του Συλλόγου, ενεργεί παν ότι επιβάλλει το συμφέρον του, ελέγχει το Ταμείο και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή του καταστατικού. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μία/ένας εκ των Αντιπροέδρων και σε περίπτωση απουσίας των, τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε συνεδρίαση.
3. Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκλείψεως ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του πέραν των τριών (3) μηνών, τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ και στη συνέχεια διεξάγεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άρθρο 18ο
Οι Αντιπρόεδροι του Συλλόγου αναπληρώνουν τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.  Στην περίπτωση αυτή έχει όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου.  Με απόφαση του Προέδρου είναι δυνατό να του ανατεθεί ο έλεγχος συγκεκριμένου τομέα των δραστηριοτήτων του ΔΣ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άρθρο 19ο
Η/Ο Γενική/ός Γραμματέας προΐσταται των γραφείων, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, συντάσσει τα πρακτικά του ΔΣ τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, ενεργεί τις εγγραφές των μελών και τηρεί το μητρώο και λεπτομερή στοιχεία της περιουσίας του Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφία και φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο του Συλλόγου. Μαζί με τον Πρόεδρο καταρτίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από άλλο μέλος του ΔΣ, το οποίο ορίζεται από αυτό.

ΤΑΜΙΑΣ
Άρθρο 20ο
1. Η/Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Συλλόγου και πληρώνει τις δαπάνες με εντάλματα που υπογράφουν, ο ίδιος και ο Πρόεδρος. Τηρεί τα έντυπα και βιβλία για την καλή διαχείριση του Συλλόγου και δίνει λόγο στο ΔΣ. Οι ενεργούμενες πληρωμές καλύπτονται απαραιτήτως με νόμιμα παραστατικά.
2. Συντάσσει τον Ισολογισμό-Απολογισμό και Προϋπολογισμό του επόμενου έτους τους οποίους θέτει υπόψη του ΔΣ και τους παρουσιάζει για έγκριση στη τακτική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.  Κάθε τρίμηνο συντάσσει συνοπτική κατάσταση των οικονομικών και την θέτει υπόψη του ΔΣ για ενημέρωση.
3. Το χρηματικό απόθεμα του Συλλόγου τηρείται σε τραπεζικό λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα. Ο Ταμίας ή ο Πρόεδρος εκτελούν αναλήψεις για ποσά μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ ή καταθέσεις που αφορούν το Σύλλογο. Για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου, ο Ταμίας επιτρέπεται να κρατά εκτός του τραπεζικού λογαριασμού ποσόν μέχρι διακόσια (200) ευρώ.
4. Απουσιάζων ή κωλυόμενος ο ταμίας, αναπληρώνεται από μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό.

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 21ο
1. Τα μέλη του ΔΣ βοηθούν τον πρόεδρο στο έργο για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου. Με απόφασή του είναι δυνατό να αναλάβουν ειδικό έργο, όπως οργάνωση εκδηλώσεων, τήρηση  βιβλιοθήκης, εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις κλπ.
2. Με απόφαση του ΔΣ ανατίθενται σε ένα Μέλος τα καθήκοντα του  «Υπευθύνου επί των Δημοσίων Σχέσεων» που ευθύνεται για τη διατήρηση και ανάπτυξη αρίστων σχέσεων και δεσμών μετά των άλλων ομοειδών Σωματείων, ως και κάθε Δημοσίας ή Περιφερειακής/Δημοτικής ή Εκκλησιαστικής αρχής. Επίσης μετά των συναφών ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ, ως και λοιπών ευυπόληπτων μελών της κοινωνίας. Έχει την ευθύνη και εποπτεία της καλής οργανώσεως των υπό του ΣΥΛΛΟΓΟΥ οργανουμένων εορτών, διαλέξεων, πνευματικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών, επετειακών και λοιπών εκδηλώσεων. Μεριμνά, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, για την αγορά δώρων, αναμνηστικών κ.α., αποδίδοντας λογαριασμό στον Ταμία. Τηρεί βιβλίο επιδόσεως αναμνηστικών. Συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα για τις δημόσιες σχέσεις και ανταλλαγή ευχών με τους Φορείς που συνεργάζεται ή επικοινωνεί ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22ο
1. Η εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται για την εκλογή του Δ.Σ. και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται όπως καθορίζεται στο άρθρο δεκατέσσερα (14) για το Δ.Σ.   
2. Μετά την εκλογή της η Ε.Ε. συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Ο ετήσιος διαχειριστικός έλεγχος ενεργείται από την Ε.Ε. και η Έκθεση υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.
4. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ενεργήσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο μετά από ενημέρωση του Προέδρου και του ταμία του Συλλόγου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα.  Η Έκθεση του εκτάκτου ελέγχου υποβάλλεται στο Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 23ο
1. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι κυκλική και φέρει περιμετρικά τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ – ΑΞ.Ι.Α» και στο κέντρο την «Οικογένεια».
2. Το έμβλημα του Συλλόγου θα φέρει την «Οικογένεια» και τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ – ΑΞ.Ι.Α».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 24ο
1. Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του Συλλόγου γίνονται με πρόταση του ΔΣ, ή του 1/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου προς την ΓΣ.
2. Για την λήψη απόφασης απαιτείται η παρουσία, τουλάχιστο του 1/2 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση λαμβάνεται με θετικές ψήφους των ¾ των παρόντων μελών.
3. Οριστική διάλυση του Συλλόγου επέρχεται αυτοδικαίως, εφόσον τα εναπομείναντα τακτικά μέλη μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20).
4. Σε περίπτωση διάλυσης, ορίζεται από τη ΓΣ  τριμελής επιτροπή για την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων. Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιστρέφεται ούτε διανέμεται στα μέλη του, αλλά περιέρχεται, με απόφαση της ΓΣ, κατά προτίμηση σε νομικό πρόσωπο για την προστασία των παιδιών π.χ. ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ή σε άλλη δομή υπέρ της οικογένειας.  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1 Για ότι δεν ορίζεται με το παρόν καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία.
2. Μέχρι την έγκριση του παρόντος, η Διοίκηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ασκείται προσωρινά από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίσθηκε από τα ιδρυτικά μέλη και το οποίο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη δικαστική αναγνώριση του συγκροτούμενου ΣΥΛΛΟΓΟΥ και τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών Συμβουλίων (ΔΣ και ΕΕ), εντός έξι (6) μηνών από εγκρίσεως του παρόντος.
3. Επίσης εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης περί της ίδρυσής του, εγγραφής νέων μελών, συμμετοχής σε εκδηλώσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις που χαρακτηρίζονται εξόχως επείγουσες και σημαντικές, εντός των αρμοδιοτήτων της, προς όφελος των μελών του.

Λάρισα   29 Αυγούστου  2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.