Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των συντάξεων λόγω θανάτου αποτελεί ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας»

Ήρθε η απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερώτηση της κ. Εύας Καϊλή [ΕΔΩ] σχετικά με το νόμο Κατρούγκαλου και ειδικότερα το άρθρο 12 του ν.4387/2016 που αφορά στις Συντάξεις Θανάτου (και Χηρείας). Για ακόμα μια φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι ο σχεδιασμός και η διαχείριση των συντάξεων λόγω θανάτου αποτελεί ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας και όχι προϊόν απειλής όπως υποστηρίζει ακόμη και σήμερα η κυβέρνηση.
EL / E-005241/2018
Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17.12.2018)
Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των συντάξεων λόγω θανάτου αποτελεί ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η επιλεξιμότητα του επιζώντος συζύγου για σύνταξη καθώς και το ύψος της, εξαρτώνται από την ηλικία, τη διάρκεια του γάμου ή άλλες προϋποθέσεις.
Όπως επισήμανε η Επιτροπή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-004119/2018, ο νόμος 4387/2016 στοχεύει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, με τη βελτίωση της αναλογιστικής δικαιοσύνης, την ενίσχυση των κινήτρων για εργασία στην επίσημη οικονομία και την παράταση του επαγγελματικού βίου. Εισήγαγε ένα ενιαίο καθεστώς κοινωνικής προστασίας γήρατος, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια ομοιογενή δέσμη κανόνων που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους. Οι νέοι κανόνες που αφορούν τις συντάξεις λόγω θανάτου παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στα πλέον ευάλωτα άτομα, όπως σε χήρους και χήρες ηλικίας άνω των 67 ετών, σε όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα, ή σε όσους δεν βρίσκονται σε θέση να ασκήσουν βιοποριστικό επάγγελμα.
Ως προς τα ζητήματα της ίσης μεταχείρισης και των διακρίσεων που έθεσε η κ. βουλευτής, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Στο προκείμενο ζήτημα, ο νόμος 4387/2016, όπως αυτός θεσπίστηκε, δεν εφαρμόζει το δίκαιο της Ένωσης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία 2000/78/ΕΚ, αν και δεν εφαρμόζεται σε κρατικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης[1], παρέχει τη δυνατότητα για αιτιολογημένες διαφοροποιήσεις στη μεταχείριση λόγω ηλικίας στο πλαίσιο επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης[2].
Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις συντάξεις λόγω θανάτου στα κράτη μέλη διατίθενται από τη βάση δεδομένων MISSOC (σύστημα αμοιβαίας πληροφόρησης για την κοινωνική προστασία)[3] ή την έκθεση του 2015 για την επάρκεια των συντάξεων[4].
[1]     Άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας.
[2]     Άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας.
[3]     www.missoc.org, βλ. πίνακα VII «Επιζώντες»
[4]     Έκθεση του 2015 για την επάρκεια των συντάξεων: τρέχουσα και μελλοντική επάρκεια του εισοδήματος των ηλικιωμένων στην ΕΕ. Τόμος I, τμήμα 3.4. Παράγωγα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, σ. 145. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7828&visible=0

EN / E-005241/2018
Answer given by Ms Thyssen on behalf of the European Commission (17.12.2018)
The design and administration of survivors’ pensions is a matter of national jurisdiction. In a number of Member States, the eligibility of a surviving spouse to a pension and its amount depend on age, length of marriage or other conditions.
As the Commission noted in its reply to the written question E-004119/2018, Law 4387/2016 aimed at ensuring the long-term fiscal sustainability of the pension system, by enhancing actuarial fairness, strengthening incentives to work in the formal economy and have longer working lives. It introduced a universal regime of old-age social protectionhenceforth characterised by a homogeneous set of rules applicable to all workers. The new rules for survivors’ pensions provide greater protection to more vulnerable individuals, such as widows and widowers older than 67,those with dependent children, or those unable to engage in gainful employment.
Regarding the issues of equal treatment and discrimination raised by the Honourable Member, according to Article 51(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the provisions of the Charter areaddressed tothe Member States only when they are implementing Union law. Inthematterat hand, Law 4387/2016 as adopted does not implement Union law. At the same time, it should be noted that Directive 2000/78/EC, while not applying to state social security schemes[1], allows for justified differences of treatment on grounds of age in occupational social security schemes[2].
More detailed information about survivor's pensions in Member States is available from the MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) database[3] or the 2015 Pension Adequacy Report[4].[1]     Article 3(3) of the Directive.
[2]     Article 6(2) of the Directive.
[3]     www.missoc.org, see Table VII "Survivors"
[4]     The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Volume I, section 3.4. Derived pension rights, p. 145. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7828&visible=0

Σχετικές Αναρτήσεις

25-10-2018: ΑΝΑΤΡΟΠΗ: «Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των συντάξεων επιζώντος συζύγου αποτελεί ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας», δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.