Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Δείτε τη διάταξη που δεν μειώνει τις παλαιές συντάξεις. Ξέχασαν και πάλι τους δικαιούχους Σύνταξης Χηρείας

Η παράγραφος που κυκλοφορεί με την οποία τροποποιούνται άρθρα των ν.4387/2016 και ν.4472/2017 σχετικά με τις μειώσεις των παλαιών συντάξεων είναι:
«η περίπτωση Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 4387, όπως έχει τροποποιηθεί αντικαθίσταται ως εξής: από 1η Ιανουαρίου 2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων  είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 όπως ισχύει.
Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 του Ν.4472  του 2017 (α/74) καταργούνται».

Οι παράγραφοι που τροποποιούνται είναι
Ν.4472/2017 Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις Δημοσίου 1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α΄85) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί, έως 31.12.2018, να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2019 και εφεξής καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.».
Ν.4472/2017 Άρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το επίδομα συζύγου εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις έως 31.12.2018. Από την 1.1.2019 και εντεύθεν καταβάλλεται παροχή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος.». 2. Στο άρθρο 96 του ν. 4387/2016 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, παράγραφος 7 ως εξής: «7. Από 1.1.2019 και εντεύθεν, η καταβαλλόμενη κατά την ημερομηνία αυτή επικουρική σύνταξη, εφόσον υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 και της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του παρόντος, αναπροσαρμόζεται στο ύψος της επανυπολογισθείσας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετά την ως άνω αναπροσαρμογή το ποσό της επικουρικής σύνταξης να μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ποσού επικουρικής σύνταξης.». 3. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω προσωπικές διαφορές καταβάλλονται έως 31.12.2018.».
Ν.4387/2016 Άρθρο 14 2β. Από 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει σε εφαρμογή της παραγράφου 3. Εάν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

Καμία αναφορά στις Συντάξεις Χηρείας
Δυστυχώς δεν αναφέρεται πουθενά η υπόσχεση του Υφυπουργού Εργασίας κ. Πετρόπουλου προς το ΔΣ του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α κατά τις συναντήσεις της 3ης Σεπτεμβρίου 2018 και της 20ης Νοεμβρίου 2018. Ας θυμηθούμε τι ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α και τι υποσχέθηκε - δεσμεύθηκε ο κ. Υφυπουργός.

4.   Να μην εφαρμοσθεί ο επαναϋπολογισμός των συντάξεων που οδηγεί σε νέες μειώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση στο πλαίσιο της ισονομίας των πολιτών να εφαρμοσθεί για τις Συντάξεις Χηρείας ότι και σε όλους τους άλλους συνταξιούχους. Απάντηση 3/9Αν δεν γίνουν οι μειώσεις στις παλαιές συντάξεις δεν θα γίνουν και στις Συντάξεις Χηρείας που θεωρήθηκαν νέες και θα έχει αναδρομική ισχύ, άρα και επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών. Νέα ερώτηση 20/11: Είδαμε ότι συμφώνησαν οι θεσμοί να μην μειωθούν οι παλαιές συντάξεις. Τι θα γίνει με αυτό που υποσχεθήκατε; Θα επιστραφούν αναδρομικά τα παρακρατηθέντα ποσά; Απάντηση 20/11: Η δέσμευση για επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών από μεταβιβάσεις σύνταξης χηρείας των ήδη συνταξιούχων θανόντων πριν το ν.4387/2016, ισχύει. Δεν αφορά όμως στους συνταξιούχους που η σύνταξη του θανόντος υπολογίστηκε με το ν.4387/2016 και ήταν εργαζόμενοι όταν απεβίωσαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.