Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Σημαντική απόφαση του ΔΣ του ΜΤΣ για μέρισμα - ΒΟΕΑ των Συζύγων και τέκνων Θανόντων Συναδέλφων Στρατού Ξηράς - Αστυνομίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/2018                                                           Αθήνα 10 Ιαν.. 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ  Μ.Τ.Σ. ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ
Ανακοινώνουμε στα μέλη μας ότι κατόπιν πρότασης του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. προς το Δ.Σ. /Μ.Τ.Σ., στο οποίο  η Ένωση εκπροσωπείται από το Πρόεδρο της, ελήφθη η παρακάτω
ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
για πρόταση απονομή μερίσματος σε δικαιούχους λόγω χηρείας:
<<α. Την υποβολή πρότασης στη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ μέσω του ΓΕΣ/ΔΟΙ για την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 1105/1980 (Α΄299),  όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τη παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.3943/2011 (Α΄ 66) ως εξής: «Δικαιούχοι μερίσματος τυγχάνουν οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τας τιούτας του παρόντος μέτοχοι του Ταμείου, εφ΄ όσον ήθελον δικαιωθή στρατιωτικής συντάξεως. Μετά τον θάνατον τούτον δικαιούχοι μερίσματος καθίστανται οι οικογένειαι αυτών, ίδιαι  ή πατρικαί, εφ΄ όσον  έτυχον συντάξεως δια τον θανόντα. Το μέρισμα της χηρεύουσας οικογένειας του κυρίως ασφαλισμένου (μερισματούχου ή μετόχου) συνίσταται σε ποσοστό του μερίσματος, ίσο με το ποσοστό της κυρίας σύνταξης που της κανονίζεται και καταβάλλεται από το συνταξιοδοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από το χρόνο απονομής του που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 70% του μερίσματος του κυρίως ασφαλισμένου μερισματούχου. Οι εισφορές και το ύψος του προβλεπομένου στην Κοινή Απόφαση 2412/φ951/360/43147/17-1-1984 των  Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 74) βοηθήματος για τη δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας, στις περιπτώσεις των ορφανικών οικογενειών, εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση το πλήρες μέρισμα του αποβιώσαντος  κυρίως ασφαλισμένου του Ταμείου.
β. Επιπλέον να συμπεριληφθεί διάταξη με τη πρόβλεψη συνέχισης καταβολής του μερίσματος στις ορφανικές οικογένειες κατά το διάστημα που διακόπτεται η καταβολή της κυρίας σύνταξης.
γ. Η διατήρηση των λοιπών άρθρων ως έχουν.
δ. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Δντή  του Ταμείου για την υλοποίηση του παρόντος. >>
Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. ευχαριστεί τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. Ταξχο ε.α. κ. Κουτσογιαννόπουλο Χρήστο, το Γενικό Δντή του Ταμείου Ταξχο κ. Δημητριάδη Αθανάσιο  καθώς  και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την ομόφωνη απόφαση τους που πέρα από την απονομή δικαιοσύνης, δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπο και το σεβασμό στα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων συναδέλφων, ανταποκρίνεται στο κύριο λόγο ύπαρξης και λειτουργίας του  ταμείου, δηλαδή την αρωγή και ανταποδοτικότητα στα μέλη του.
Η Ε.Α.Α.Σ. θα συνεχίσει να είναι αρωγός στα ευπαθή και ευάλωτα κοινωνικά μέλη της, ενώ θα καταβάλει κάθε περαιτέρω δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των πάγιων, δικαίων και διαχρονικών θεμάτων που μας απασχολούν ως κλάδο.
Για το Δ.Σ./ Ε.Α.Α.Σ.
Ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος


ΣΧΟΛΙΟ: Για να ισχύσει βέβαια αυτό θα πρέπει το ΥΠΕΘΑ, αφού παραλάβει το έγγραφο από το ΜΤΣ να το προωθήσει αρμοδίως και να γίνει νόμος του κράτους. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και από το ΜΤΝ και από το ΜΤΑ μετά και τη σύσκεψη της 25ης Οκτωβρίου 2017, που μπορείτε να δείτε παρακάτω.
Δείτε και εδώ
Στον φιλόξενο χώρο του Πνευματικού Κέντρου της ΕΑΑΑ ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής υποδέχθηκαν την 25η Οκτωβρίου 2017 τους συμμετέχοντες.Ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία να πραγματοποιήθηκε σε τόσο υψηλό επίπεδο κοινή σύσκεψη των ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ, ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ και ΠΟΑΣΑ. Αυτό κατέστη δυνατόν μετά από αίτημα του Συλλόγου Συζύγων θανόντων ΑΞ.Ι.Α, του οποίου οι εκλιπόντες σύζυγοι σε ποσοστό 20% περίπου προέρχονταν από ΕΔ και ΣΑ, προκειμένου εξετασθούν τα παρακάτω θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση: 

(α) Επειδή τα Μετοχικά Ταμεία δεν είναι επικουρικά, άρα δεν απαιτείται κρατική χρηματοδότηση, να εξετασθεί η δυνατότητα να συνεχίσει να δίδεται το μέρισμα ακόμα και αν διακοπεί η χορήγηση σύνταξης με ηλικιακά κριτήρια όπως προβλέπει το άρθρο 12 του ν.4387/2016.

(β) Με την ίδια επιχειρηματολογία, να εξετασθεί η δυνατότητα να δίδεται ποσοστό 70% του μερίσματος του θανόντος όπως έχει καθορισθεί από το 2011 και μετά και όχι το 50% που θα δίδεται η σύνταξη, όπως προβλέπει το άρθρο 12 του ν.4387/2016. 

Μετά από συζήτηση επί μιας και πλέον ώρας ευκόλως διαπιστώθηκε ότι η διάθεση και η πρόθεση όλων των παρευρισκομένων ήταν σαφώς προς τη θετική αντιμετώπιση των αιτημάτων του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. Αποφασίσθηκε δε όπως με μέριμνα του Συντονιστικού Συμβουλίου των ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ, να συγκροτηθεί επιτροπή στην οποία θα συμμετάσχουν αντιπρόσωποι από ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ και ΠΟΑΣΑ, τα αποτελέσματα της οποίας θα υποβληθούν στα Γενικά Επιτελεία με σκοπό την με νόμιμο τρόπο αποδοχή των αιτημάτων του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. Παράλληλα με μέριμνα του Συντονιστικού Συμβουλίου να ασκηθούν πιέσεις προς την κυβέρνηση, με κάθε νόμιμο τρόπο, προκειμένου να προβεί στην τροποποίηση του άρθρου 12 του ν.4387/2016, που αφορά στις Συντάξεις Χηρείας, αντικείμενο για το οποίο έχουν ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας μαζί με το θέμα του επαναϋπολογισμού του συνόλου των συντάξεων.
Από πλευράς των Μετοχικών Ταμείων συμμετείχαν από ΜΤΣ ο Πρόεδρος του ΔΣ Ταξίαρχος ε.α. Κουτσογιαννόπουλος Χρ. και ο Γενικός Διευθυντής Ταξίαρχος (Ο) Δημητριάδης Αθ., από ΜΤΝ ο Πρόεδρος του ΔΣ Αντιναύαρχος ε.α. Χέλμης Δ. και ο Γενικός Διευθυντής Αρχιπλοίαρχος (Ο) Χριστόπουλος Σ. και από ΜΤΑ ο Πρόεδρος του ΔΣ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Παπαδόπουλος Μ. και ο Γενικός Διευθυντής Σμήναρχος (Ο) Τσοπλακτσόγλου Ι. 

Από πλευράς Ενώσεων Αποστράτων ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΑΣ Αντιστράτηγος ε.α. Ροζής Β.,  ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου και του ΔΣ της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος ε.α. Περβαινάς Σπ., φυσικά ο οικοδεσπότης Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος ε.α. Καββούρης Σπ. και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΠΟΑΣΑ Υποστράτηγος ε.α. Μπέττας Δ.

Από πλευράς του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α συμμετείχαν η Β' Αντιπρόεδρος Βασιλική Κελεπούρη (σύζυγος από Πολεμική Αεροπορία), η ΓΓ Χριστίνα Τσέτουρα (σύζυγος από Στρατό Ξηράς) και η Βασιλική Γκουντούμα (σύζυγος από Αστυνομία) και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Απόστολος Παπαπαρίσης.
Στη σύσκεψη επίσης συμμετείχαν δύο εκπρόσωποι των Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), που κατέθεσαν τη δική τους χρήσιμη άποψη για τα θέματα που συζητήθηκαν.

Για όσους έχουν λησμονήσει ότι η ΜΗ χορήγηση σύνταξης σημαίνει και τη ΜΗ χορήγηση μερίσματος από Μετοχικό Ταμείο ή Επικουρικό Ταμείο ας δουν την εικόνα που ακολουθεί, όπου φαίνεται ότι το μέρισμα θα διακοπεί οριστικά με τη συμπλήρωση της τριετίας.
Αξίζει τέλος να συναξιολογηθεί η απάντηση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ) σε ερώτηση του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α«-Επίσης αναφέρεστε στο άρθρο 12 του Ν 4387/2016 το οποίο δεν έχει εφαρμογή στο ΜΤΠΥ διότι είναι Ειδικό Ταμείο του Κράτους, Αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι διατάξεις του απολαύουν νομοθετικής αυτοτέλειας έναντι της συνταξιοδοτικής.», όπου σαφέστατα αναγράφεται ότι ως Μετοχικό Ταμείο μη χρηματοδοτούμενο από το κράτος, απολαμβάνει νομοθετική αυτοτέλεια έναντι της συνταξιοδοτικής γι αυτό στο ν.4387/2016 υπάρχει το ξεχωριστό άρθρο 48 που αναφέρεται μόνον στο ΜΤΠΥ, που διαφοροποιείται από τα αναγραφόμενα στο άρθρο 12 του ιδίου νόμου. Άρα το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ, προκειμένου να ικανοποιήσουν τα αιτήματα του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.