Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Πρόθεση Δικαστικών Διεκδικήσεων του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α

Α. Διεκδίκηση Επιστροφής της Διαφοράς Σύνταξης Χηρείας (αναδρομικά) των νόμων 4611/17-05-2019 (άρθρο 19) και ν.4387/12-05-2016 (άρθρο 12)
ΑΝΑΛΥΣΗ:
(1) Με το άρθρο 12 του ν.4387/2016 καθορίσθηκε να χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο το 50% και όχι το 70%, που ίσχυε μέχρι τότε, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ή είχε δικαιωθεί ο εκλιπών κατά το χρόνο του θανάτου του. Επίσης είχε καθορισθεί το προαναφερθέν ποσοστό (50%) να υπολογίζεται στη σύνταξη του θανόντος αφού επαναϋπολογιζόταν με το ν.4387/2016.
(2) Με το άρθρο 19 του ν.4611/2019 επανήλθε το ποσοστό στο 70%, όπως δηλαδή ήταν πριν την ψήφιση του ν.4387/2019, με τη διαφορά ότι το 70% θα υπολογίζεται πλέον με βάση το μεγαλύτερο καταβαλλόμενο ποσό για εκλιπόντες που ήταν ήδη συνταξιούχοι. «Ειδικότερα, αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μεγαλύτερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού σύνταξης, τα ποσοστά της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 4 υπολογίζονται επί του μεγαλύτερου ως άνω ποσού. Αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού, τα ποσοστά της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 4 υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου ως άνω ποσού.»
ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Τα μέλη του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α επιθυμούν να διεκδικήσουν με αγωγή τη διαφορά των δύο αυτών ποσών αναδρομικά από την ημέρα θανάτου του/της συζύγου για όλους πλην δημοσίου που μπορούν να διεκδικήσουν τα ποσά για τα δύο τελευταία έτη ήτοι από την 17η Μαΐου 2019.

Β. Διεκδίκηση ώστε να ισχύει το μεγαλύτερο καταβαλλόμενο ποσό και για τους ασφαλισμένους (εργαζόμενους) εκλιπόντες.
ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Όπως παραπάνω αλλά να μην αφορά μόνον τους ήδη συνταξιούχους αλλά και όσους και όσες εργάζονταν την ημέρα που έχασαν τη ζωή τους ή είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης της σύνταξης τους.

Γ. Διεκδίκηση ώστε να μην μειώνεται το ποσοστό χορήγησης σύνταξης σε δικαιούχους που εργάζονται ή έχουν εξ ιδίων σύνταξη.
ΑΝΑΛΥΣΗ:
(1) Με το άρθρο 12 του ν.4387/2016 (υποπαράγραφος 5β) είχε καθορισθεί ότι μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται το 50% της σύνταξης.
(2) Με το άρθρο 19 του ν.4611/2019 (παράγραφος 5) το ποσοστό παρέμεινε στο 50% και προστέθηκε ότι αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της υποπαραγράφου Β΄ της παραγράφου 4, ήτοι 360€ ή 384€, ανάλογα.
ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Τα μέλη του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α που τους αφορά επιθυμούν να διεκδικήσουν
(1) Είτε τη ΜΗ μείωση του ποσοστού από το 70 στο 35%. Να ισχύει δηλαδή ότι και στις μη εργαζόμενες ή συνταξιούχες.
(2) Είτε να επανέλθει η προηγούμενη κατάσταση ώστε να μπορείς να επιλέγεις ποια σύνταξη θα κρατήσεις ως δική σου και ποια θα μειώνεται.

Δ. Διεκδίκηση ώστε η κατώτατη σύνταξη να ισχύει και για δικαιούχους σύνταξης χηρείας πριν την ψήφιση του ν.4387/2016 (πχ ΟΓΑ)
ΑΝΑΛΥΣΗ: Με το άρθρο 1 του ν.4499/2017 καθορίσθηκε το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Τα μέλη του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α επιθυμούν να διεκδικήσουν ώστε η παραπάνω τροποποίηση να έχει αναδρομική ισχύ και να ισχύει και για επιζώντες συζύγους που έχασαν τον/την σύζυγο πριν την ψήφιση του νόμου 4387/2016.

Ε. Διεκδίκηση Αναδρομικών ποσών λόγω αλλαγής των ετών εγγάμου βίου
ΑΝΑΛΥΣΗ:
(1) Με το άρθρο 12 ν.4387/2016 (παράγραφος 2), είχε καθορισθεί ο επιζών σύζυγος να μην δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάμου, από τα τρία (3) έτη που ίσχυε πριν.
(2) Με το άρθρο 19 του ν.4611/2019 (παράγραφος 3) επανήλθε η απαίτηση των τριών (3) ετών εγγάμου βίου, από πέντε (5) που όριζε ο ν.4387/2016.
ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Τα μέλη του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α επιθυμούν να διεκδικήσουν με αγωγή την αναδρομική ισχύ του άρθρου 19 του ν.4611/2019 από την ημέρα θανάτου του/της συζύγου για όλους πλην δημοσίου που μπορούν να διεκδικήσουν τα ποσά για τα δύο τελευταία έτη ήτοι από την 17η Μαΐου 2019.

Συντάχθηκε από Απόστολο Παπαπαρίση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.