Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ομόφωνο ψήφισμα από Περιφέρεια Κρήτης για τις Συντάξεις Χηρείας

ΘΕΜΑ Έκδοση ψηφίσµατος συµπαράστασης στο Σύλλογο Συζύγων θανόντων ΑΞ.Ι.Α. (Αξιοπρέπεια-Ισότητα-Αλληλεγγύη) που αφορά τις Συντάξεις Χηρείας.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 2. Το Π.∆. 149/2010 µε θέµα: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α΄). 3. Την πρόταση του Συλλόγου Συζύγων θανόντων ΑΞ.Ι.Α. (ΑξιοπρέπειαΙσότητα-Αλληλεγγύη), για έκδοση ψηφίσµατος του ΠΣ που αφορά τις Συντάξεις Χηρείας. 4. Τις απόψεις του Περιφερειάρχη Κρήτης, των Αντιπεριφερειαρχών, του Προέδρου και των µελών του. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης κατά τη συνεδρίαση του σήµερα ∆ευτέρα 18 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας), αφού έλαβε υπόψη του τις απόψεις του Περιφερειάρχη, τις τοποθετήσεις των Αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειακών Συµβούλων αποφάσισε οµόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος:  

«Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης εκφράζει τη στήριξη του στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Συζύγων θανόντων ΑΞ.Ι.Α. (Αξιοπρέπεια-Ισότητα-Αλληλεγγύη)» και καλεί την Κυβέρνηση και τα αρµόδια Υπουργεία, όπως µεριµνήσουν για την τροποποίηση του άρθρου 12 του N. 4387/2016 σε ότι αφορά τα ηλικιακά κριτήρια χορήγησης της Σύνταξης Χηρείας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αιτίας θανάτου, φύλλου και κοινωνικής οµάδας, όπως επίσης και για την επαναφορά του ποσοστού της σύνταξης στο 70% που θα εδικαιούτο ο εκλιπών”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.