Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Άρθρο 19 και 20 ν/σ που αφορά στις Συντάξεις Θανάτου (και Χηρείας)

Άρθρο 19 - Σύνταξη λόγω θανάτου
1. Οι ηλικιακοί περιορισμοί του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της υποπαρ. Α της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 καταργούνται. Οι συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόμα και μετά την παρέλευση τριετίας.


Η περ. α' της υποπαρ. Β της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 
«α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους».
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 οι λέξεις «πέντε (5) ετών» αντικαθίσταται από τις λέξεις «τριών (3) ετών».
4. Στην περ. α' της υποπαρ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του μ.4387/2016 οι λέξεις «ποσοστό 50%» αντικαθίσταται από τις λέξεις «ποσοστό 70%».
5. Η περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης, το 50% της σύνταξης, η οποία όµως δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων των περ. α', β' και γ' της υποπαρ. Β της παρ. 4.»
6. Στην παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μεγαλύτερο του καταβαλλόμενου ποσού κατά την 12.5.2016 ποσού σύνταξης τα ποσοστά της υποπαρ. Α της παρ. 4 υπολογίζονται επί του μεγαλύτερου ως άνω ποσού. Αν το ποσό της σύνταξης όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού, τα ποσοστά της υποπαρ. Α της παρ. 4 υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου ως άνω ποσού.»
7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ' εφαρμογή του ν.4387/2016.

Άρθρο 19 - Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου

Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.4529/2018 (Α' 56) προστίθεται περ. ζ' ως εξής:
«ζ. Ειδικά στα δικαιούντα σύνταξης τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος ακόμα και μετά το 24ο έτος της ηλικίας τους και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.